คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถามที่มักถามมายัง IUM หลักสูตรภาษาไทย

01

02

หลักสูตรได้รับการยอมรับในประเทศใดบ้าง

 

สำหรับผู้เรียนชาวไทยในสหรัฐอเมริกา หลักสูตรออนไลน์ของ IUM ได้รับการรับรองตามกฎหมายโดย Florida Department of Education ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้เรียนชาวไทยในประเทศอื่น ประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง Apostille Convention จะยอมรับเอกสารการจบการศึกษาของประเทศที่ให้สัตยาบัน ต่อเมื่อเอกสารนั้นผ่านการลงนามโดยนักกฎหมายที่ได้รับการแต่งตั้งของประเทศนั้นๆ (Notary public) ทั้งนี้ เฉพาะปริญญาบัตรที่ออกโดย IUM จะได้รับการลงนามจากนักกฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

โปรดระมัดระวัง สำนักงานคณะกรรมการพลเรือนของประเทศไทยจะรับรองคุณวุฒิจากต่างประเทศ เฉพาะการไปเรียนแบบเต็มเวลา ณ.ต่างประเทศ หรือ Full time เท่านั้น การศึกษาออนไลน์จะไม่เข้าข่ายดังกล่าว จึงไม่สามารถนำคุณวุฒิไปใช้ในการสมัครทำงานเป็นข้าราชการพลเรือนไทยได้

03

ภาษาที่ใช้ในการเรียน

 

หากต้องการเรียนเป็นภาษาไทยตลอดหลักสูตร กรุณาสมัครจากเว็บไซท์นี้ 

หากต้องการเรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร กรุณาสมัครจากเว็บไซท์ www.IUM-world.org

04

05

นักบวชเรียนได้ไหม

 

IUM เป็นสถานศึกษาทางศาสนา เน้นด้านคุณธรรม นักบวชและผู้ที่สนใจศึกษาคุณธรรมสามารถเรียนได้

ทำงานบริษัทเอกชน เป็นเจ้าของกิจการ เรียนได้ไหม

 

ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ สามารถเรียนความรู้วิชาการและคุณธรรมจาก IUM ไปใช้ในการทำงาน รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เสริมคุณภาพในหน้าที่ การพัฒนาวิสัยทัศน์ของกิจการ ของหน่วยงาน ในขณะเดียวกัน ยังได้รับการอบรมด้านคุณธรรมด้วย

 

คุณวุฒิที่จะได้รับแตกต่างจากทั่วไปหรือไม่

 

คุณวุฒิจาก IUM จะปรากฎคำว่า "คุณธรรม" กำกับชื่อสาขาอยู่เสมอ เช่น เมื่อชื่อคุณวุฒิโดยทั่วไปคือ "สาขาการบริหารสาธารณะ" "สาขาการบริหารธุรกิจ"  ที่ IUM จะใช้ชื่อว่า "สาขาการบริหารสาธารณะคุณธรรม" "สาขาการบริหารธุรกิจคุณธรรม"เป็นต้น ปริญญาบัตรจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือเข้ารับในพิธี ซึ่งพิธีมอบปริญญาจะจัดต่อเมื่อมีจำนวนผู้จบการศึกษาที่เพียงพอ และจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆไป

 

© 2014-2020 by International University of Morality, inc.