top of page

คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถามที่มักถามมายังหลักสูตรภาษาไทย

01

02

หลักสูตรได้รับการยอมรับในประเทศใดบ้าง

 

สำหรับผู้เรียนชาวไทยในสหรัฐอเมริกา หลักสูตรออนไลน์ของ International University of Interfaith Morality ได้รับการรับรองตามกฎหมายโดย Florida Department of Education ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้เรียนชาวไทยในประเทศอื่น ประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง Apostille Convention จะยอมรับเอกสารการจบการศึกษาของประเทศที่ให้สัตยาบัน ต่อเมื่อเอกสารนั้นผ่านการลงนามโดยนักกฎหมายที่ได้รับการแต่งตั้งของประเทศนั้นๆ (Notary public) โปรดระมัดระวัง สำนักงานคณะกรรมการพลเรือนของประเทศไทยจะรับรองคุณวุฒิจากต่างประเทศ เฉพาะสถาบันการศึกษาที่ได้รับ Accreditationเท่านั้น IUM จะไม่เข้าข่ายดังกล่าว จึงไม่สามารถนำคุณวุฒิไปใช้ในการสมัครทำงานเป็นข้าราชการพลเรือนไทยได้ แต่อาจได้รับการยอมรับจากบางหน่วยงาน ซึ่งแตกต่างกัน โปรดสอบถามหน่วยงานที่ท่านสังกัดถึงการยอมรับปริญญาด้วยตัวท่านเอง

03

ภาษาที่ใช้ในการเรียน

 

หากต้องการเรียนเป็นภาษาไทยตลอดหลักสูตร กรุณาสมัครจากเว็บไซท์นี้ 

หากต้องการเรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร กรุณาสมัครจากเว็บไซท์ www.IUM-World.org

04

นักบวชเรียนได้ไหม

 

IUM เป็นสถานศึกษาทางศาสนา เน้นด้านคุณธรรม นักบวชและผู้ที่สนใจศึกษาคุณธรรมสามารถเรียนได้

05

ทำงานบริษัทเอกชน เป็นเจ้าของกิจการ เรียนได้ไหม

 

ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ สามารถเรียนความรู้วิชาการและคุณธรรมจาก IUM ไปใช้ในการทำงาน รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เสริมคุณภาพในหน้าที่ การพัฒนาวิสัยทัศน์ของกิจการ ของหน่วยงาน ในขณะเดียวกัน มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมด้วย

 

คุณวุฒิที่จะได้รับแตกต่างจากทั่วไปหรือไม่

 

คุณวุฒิจาก International University of Interfaith Morality จะปรากฎคำว่า "คุณธรรม" กำกับชื่อสาขาอยู่เสมอ เช่น เมื่อชื่อคุณวุฒิโดยทั่วไปคือ "สาขาการบริหารสาธารณะ (Public Administration)" "สาขาการบริหารธุรกิจ (Business Administration)"  ที่ International University of Interfaith Morality จะใช้ชื่อว่า "สาขาการบริหารสาธารณะคุณธรรม (Interfaith Morality Public Administration)" "สาขาการบริหารธุรกิจคุณธรรม (Interfaith Morality Business Administration)"เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปข้อกำหนดของ Florida Department of Education ว่าด้วย Religious Institute ปริญญาบัตรจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือเข้ารับในพิธี ซึ่งพิธีมอบปริญญาจะจัดต่อเมื่อมีจำนวนผู้จบการศึกษาที่เพียงพอ และจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆไป

 

bottom of page