top of page
S1450042_edited.jpg

ประธานองค์กร

ข้อความต้อนรับจากประธาน

(คำแปลภาษาไทย)

 

นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้ต้อนรับผู้มุ่งมั่นทำความดี มีคุณธรรม และผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม จากทั่วโลก เรามารวมกันเพื่อผนึกกำลังกระทำสิ่งที่ดีงามให้กับตัวเราและส่วนรวม เพื่อโลกนี้เป็นส่งคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่แบ่งแยกศาสนา เชื้อชาติ หรือปรัชญาชีวิต

 

IUM มุ่งมั่นจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เพื่อให้เป้าหมายของเราบรรลุผล เช่น การจัดอบรมคุณธรรมให้กับกลุ่มคน การส่งเสริมบุคคลให้กระทำความดี การผลิตสื่อเพื่อยืนยันคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ทั้งที่เป็นความดีสากล และคุณธรรมของแต่ละสังคม

อุดมการณ์ของสมาชิก IUM คือ ช่วยกันเผยแพร่คุณธรรมออกไปอย่างไม่สิ้นสุด

เราหวังว่า ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันกับ IUM ตลอดไป 

Dr. Colin Walsh
​ประธาน IUM

bottom of page