top of page

กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ผู้ ส นั บ ส นุ น ใ น ไ ท ย

สนใจสนับสนุนกิจกรรม โปรดติดต่อที่นี่

99447

99447

99448

99448

99474

99474

99454

99454

99473

99473

ขอแสดงความยินดี

1. ภูริเกษม สุพัฒน์ธนานนท์

2. สุนทร โต๊ะหมาน

3. คฑาวุธ บุญมาก

4. เสกสรรค์ บุญมาก

ทั้งสี่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จากประวัติการประพฤติปฏิบัติคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับในประโยชน์ที่เกิดกับสังคม

S1470162

S1470162

S1470092

S1470092

S1470046

S1470046

S1470007

S1470007

S1470032

S1470032

S1470062

S1470062

S1470012

S1470012

อบรมคุณธรรม ณ. อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2017 IUM ร่วมกับ ดร.เอนก ส่องไพร และ ดร.รุ่งทิพย์ ส่องไพร ได้จัดอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องจิก ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 

 

ขอขอบคุณ ดร.เอนก และ ดร.รุ่งทิพย์ ส่องไพร

 ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดีผู้รับกิตติมศักดิ์

1. สมชาย กระแจะเจิม

2. ธัญดา ติวัฒนาสุข

3. ชญาณิศา  รักษาเวียง

ทั้งสามได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จากประวัติการประพฤติปฏิบัติคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับในประโยชน์ที่เกิดกับสังคม

S__3825743

S__3825743

S__3825684

S__3825684

S__3825720

S__3825720

S__3825722

S__3825722

S__3825724

S__3825724

อบรมคุณธรรม ณ. อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2017 IUM ร่วมกับมูลนิธํิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย Prof.ดร.อัญชลี มีมุขและ ดร.เสาวนีย์ หลักทองไชย พร้อมกับ ดร.พิสิฏฐ์ หลักทองไชย ได้จัดอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางระหง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

 

ขอขอบคุณ

ดร.เสาวนีย์ หลักทองไชย

 ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

ประกาศเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณงามความดีให้สังคม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2016 IUM โดย ดร.Colin Walsh ได้มอบ Honorary degree เชิดชูเกียรติให้กับคนไทยสามท่าน ที่ได้ทำคุณงามความดีกับสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ได้แก่ Borvorn Leehacharoenkul, Pongpanasith Kongboon และ Supornthipya Kongboon ขอแสดงความยินดี

 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

อบรมคุณธรรม ณ. อำเภอพยุหคีรี นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 IUM ร่วมกับ บจก.ไทเซอร์ และทันตแพทย์หญิง ศราวดี กัลยาณภาคย์ ได้จัดอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนพยุหคีรี อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากครูละเอียด เกตุเดชา (ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะวิทยา) เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรประกอบด้วยพระครูจักรกฤษณ์  ฐิตวิริโย และคุณพัลลภ กัลยาณภาคย์ 

 

ขอขอบคุณ

ทันตแพทย์หญิง ศราวดี กัลยาณภาคย์ 

ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ 

1

1

2

2

3

3

4

4

อบรมคุณธรรมให้นักเรียน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2015 IUM ร่วมกับ บจก.ไทเซอร์ ได้จัดอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อำเภอต่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายบัญชา พุกนวน กำนันตำบลท่าหลวง และเจ้าของโรงสีหนองหลวงทวีกิจ เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรประกอบด้วยนายพันธุ์ศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และพระครูนิทัศนสารโกวิทย์ รองเจ้าคณะอำเภอ

ขอขอบคุณ

กำนันบัญชา พุกนวน

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดอบรม

1

1

2

2

3

3

4

4

อบรมคุณธรรมกับนักเรียน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2015 IUM ร่วมกับ บจก.ไทเซอร์ ได้จัดอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายธีรชัย ไสยจิตต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรประกอบด้วยพระชัยยพัฒน์ จิตตวโร และคุณธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ รองประธานชมรมนักศึกษา IUM ในประเทศไทย

ขอขอบคุณ คุณเนาวนิตย์ เล็กเจริญสุข

ที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

อบรมคุณธรรมให้นักเรียน จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2015 IUM ร่วมกับ บจก.ไทเซอร์ ได้จัดอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์นนทบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายนฤดม แสงเขียวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เป็นประธานเปิดการอบรม และคุณธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ รองประธานชมรมนักศึกษา IUM ในประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอบรม วิทยากรประกอบด้วย นางบัวทิพย์ ประกอบกุลเสฏฐ์ อาจารย์ศิริพร แย้มเงิน และนางอุไรวรรณ รัชตโยธิน

ขอขอบคุณ คุณญาณิศา ลดาคม

ที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้

คนสูงวัยใส่ใจลูกหลาน ณ. อำเภอเมือง ระยอง

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2015 IUM ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย Hon.Prof.Dr.อัญชลี มีมุข และคุณปราณี ใจช่วย ได้จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณะ ประโยชน์เพื่อคุณธรรม "คนสูงวัยใส่ใจลูกหลาน" ณ.สถานีวิทยุเกาะลอย อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยแม้จะต่างวัย ก็ให้ยึดถือคุณธรรมในใจ

 

ขอขอบคุณ

คุณปราณี ใจช่วย เจ้าของสถานีวิทยุชุมชน จ.ระยอง

 ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ และยังดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมผ่านสถานีวิทยุชุมชนที่เธอเป็นเจ้าของทั้งสามสถานี

พิธีมอบเกียรติบัตร

พิธีมอบเกียรติบัตร

พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต วิทยากรรับเชิญ

พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต วิทยากรรับเชิญ

ผอ.เมธี บุญอุด วิทยากรรับเชิญ

ผอ.เมธี บุญอุด วิทยากรรับเชิญ

อบรมคุณธรรม ณ. อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2015 IUM ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ได้จัดอบรมคุณธรรมให้กับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอโพนทอง หัวข้อ "ความรัก ความเอื้ออาทร ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ" ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม และพระครูบูรพาธรรมบัณฑิต เป็นวิทยากร

 

 

 

ขอขอบคุณ

คุณวาสนา ทิพย์สุวรรณ ประธานบริษัท ดรีม ทีม เน็ตเวิร์ค จำกัด

ที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้ และยังเป็นผู้ให้นโยบายส่งเสริมคุณธรรมในรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่เธอเป็นเจ้าของมากกว่า 10 รายการ

ผู้เข้าอบรมรับเกียรติบัตร

ผู้เข้าอบรมรับเกียรติบัตร

ร่วมกันสวดมนต์

ร่วมกันสวดมนต์

วิทยากรอีกท่าน

วิทยากรอีกท่าน

หนึ่งในวิทยากร

หนึ่งในวิทยากร

อบรมคุณธรรม

อบรมคุณธรรม

อบรมคุณธรรม ณ. อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2015 IUM ร่วมกับ บจก.ไทเซอร์ และคุณเสกสรรค์ โพธิ์กิ่ง ได้จัดอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายโยธิน บุญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรประกอบด้วยขรรชัย ธานีวรรณ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง) สิรินาฏ ตรีวรเวทย์ และนิรินทร์ ท้าวแสง ขอขอบคุณคุณเสกสรรค์ โพธิ์กิ่ง ที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้

 

ขอขอบคุณ

คุณเสกสรรค์ โพธิ์กิ่ง ประธานกรรมการบริษัท เอส แอล อาร์ รีไซเคิล ประเทศไทย จำกัด ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นายอำเภอสอนคุณธรรม

นายอำเภอสอนคุณธรรม

ผู้รับการอบรม

ผู้รับการอบรม

ข้าราชการผู้ใหญ่ในพื้นที่

ข้าราชการผู้ใหญ่ในพื้นที่

นักเรียนรับการอบรม

นักเรียนรับการอบรม

นักเรียนที่เข้ารับการอบรม

นักเรียนที่เข้ารับการอบรม

คุณวันเพ็ญ มีมุข มอบวุฒิบัตรผู้อบรม

คุณวันเพ็ญ มีมุข มอบวุฒิบัตรผู้อบรม

คุณวันเพ็ญ มีมุข ได้รับเชิดชูเกียรติ

คุณวันเพ็ญ มีมุข ได้รับเชิดชูเกียรติ

อบรมคุณธรรม ณ. อำเภอตากฟ้า นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2014 IUM ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย Hon.Prof.Dr.อัญชลี มีมุข และคุณวันเพ็ญ มีมุข ได้จัดอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนและชาวบ้าน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  ณ.วัดไตรคีรีวราราม อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอตากฟ้า เป็นประธานในการอบรม ขอขอบคุณคุณวันเพ็ญ มีมุข ที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้

 

คุณวันเพ็ญ มีมุข

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

ผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

bottom of page