top of page
501c3.png

บริจาค

IUM รับบริจาค

วัตถุประสงค์ของการรับบริจาค

  • เพื่อจัดอบรมคุณธรรม

  • เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนขาดแคลน

  • เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์

  • เพื่อกิจกรรมรางวัลเชิดชูเกียรติ

  • เพื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์การกุศล

bottom of page