top of page

สถานภาพทางกฎหมาย

International University of Morality, Inc.
เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร

International University of Morality, Inc. เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรทางการวิจัยและศาสนา มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคลากร สำหรับเป็นผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม โดยมีเป้าหมายเฉพาะคือ การเผยแพร่คุณธรรมสู่สังคม

International University of Morality, Inc.
เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา

International University of Morality, Inc. เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามข่าย 501(C)3 จาก Internal Revenue Services รัฐบาลกลาง สหรัฐอเมริกา การดำเนินการของ International University of Interfaith Morality ถูกกำหนดให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง และได้รับการตรวจสอบเป็นประจำในแต่ละปี

คำชี้แจงข้อกฎหมาย - 1) IUM เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษี 501(C)3 จากรัฐบาลกลาง สหรัฐอเมริกา 2) IUM ไม่มีนโยบายการดำเนินงานขัดแย้งกับข้อกฎหมายอันเป็นสากลของประเทศใด 3) ผู้ใดแอบอ้างชื่อ IUM เพื่อจัดกิจกรรมใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดตามสัญญา จะมีความผิดฐานละเมิด และจะถูกดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4) IUM ไม่มีนโยบายการเรี่ยรายรับเงินบริจาคนอกสถานที่ กิจกรรมการเงินกับ IUM ให้ดำเนินการโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารของ IUM

คำเตือน - เนื่องจาก IUM ได้รับแจ้งมีบุคคลที่หวังแสวงหาผลประโยชน์ลักษณะฉ้อฉลและทุจริตในประเทศไทย ได้ทำการแอบอ้างชื่อ IUM ไปยังบุคคลที่เป็นเหยื่อให้เกิดการหลงเชื่อและเสียทรัพย์สิน ทาง IUM ขอเรียนให้ทราบว่า IUM ไม่มีการเรียกเก็บเงินบริจาคหรือค่าใช้จ่ายเพื่อร่วมกิจกรรมผ่านบุคคลใดในประเทศไทย ยกเว้นการติดต่อตรงไปยัง IUM สหรัฐอเมริกา หรือผ่านองค์กรและมูลนิธิในประเทศไทยที่ทำข้อตกลงด้วยเท่านั้น หากมีข้อสงสัยในการกระทำของบุคคลใด สามารถติดต่อขอตรวจสอบรายชื่อองค์กรที่ IUM ให้การรับรองในประเทศไทย

bottom of page