top of page

งานวิจัย

รายชื่อผลงานวิจัยด้านคุณธรรมในฐานข้อมูลภาษาไทย (For researches in English, click here)

 • การวางแผนการบริหารแรงงานด้านการบัญชีอย่างมีจรรยาบรรณ ในภาคธุรกิจโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร - Dr.Naruemon Promsuwan

 • ความสำเร็จในการบริหารการตลาด เชิงคุณธรรม ของผู้ประกอบการธุรกิจด้านเสริมความงามสู่ประเทศไทย 4.0 - Asst.Prof.Dr. Patthareeya Ngamlom

 • ปัจจัยและหลักคุณธรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล-Asst.Prof.Dr.Minthiva Pitchayaauckarakhun

 • การศึกษาการประเมินคุณภาพโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น - Asst.Prof.Phrakhupalad Thanakorn  Hiranyakorn

 • ปัจจัยสนับสนุนการตลาดชุมชนที่นำสู่ความสำเร็จด้วยนวัตกรรมการตลาดเพื่อสังคม (คุณธรรม)- Assoc. Prof.Dr.Pisit Luckthongchai

 • การพัฒนาตนเองตามหลักพุทธธรรมโดยอาศัยหลักสามัคคีธรรม - Asst.Prof.Dr.Samatchaya Ponchai

 • รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาการเรียนการสอนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา -Dr.Duangrat Chitcharoen

 • การส่งเสริมพุทธจริยธรรมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม - Assoc.Prof.Dr.Sunti Pimjaisai

 • การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพรหมวงศาราม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา - Dr.Kiratikorn Thirathanathip

 • การส่งเสริมนวัตกรรมการสอนคุณธรรมของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 - Asst. Prof. Dr. Juesri Poonpipat

 • การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา - Kiratikorn Thirathanathip

 • จริยธรรมในการทำธุรกิจอาหารเสริมและส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุกในยุคออนไลน์ - Dr.Patsita Narasirikulpat

 • ศึกษากลยุทธ์การบริหารแรงงานผู้สูงอายุโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบการ- Dr.Chutikarn Wongthanabun

 • การบริหารธุรกิจด้านอาหารเสริมด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อผู้บริโภค- Patsita Narasirikulpat

 • การปลูกฝังภูมิปัญญาและคุณธรรมในผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน - Dr.Jeerapa Sarigkabutr

 • กลยุทธ์การตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคในประเทศไทย - Asst.Prof.Dr.Jenwit Khaotawee

 • แนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยหลักคุณธรรมในเขตพื้นที่ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - Dr.Sunti Sathongdee

 • คุณธรรมจริยธรรมของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนววิถีพุทธในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม-Dr. Santi Pimjaisai

 • ปัจจัยด้านคุณธรรมที่มีอิทธิพลในการเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในประเทศไทย - Khumthong Siripha

 • รูปแบบการส่งเสริมเครือข่ายสตรีเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยนวัติกรรมการตลาดเพื่อสังคม : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเครือบริษัทผึ้งหลวงอัศวิน จำกัด - Dr. Wuthisak Rattanasuwan

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของประเทศไทย - Dr.Khumthong Siripha

 • ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางออนไลน์ - Chakkraphan Sirisoonthornchai

 • ความสัมพันธ์ระหว่างหลักจริยธรรมและธุรกิจที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร - Dr.Phaschanokphan Anuchatchai

 • ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายขายเพื่อความสำเร็จในชีวิตอย่างมีคุณธรรมของบริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Dr.Thanadol Permpholpharadorn

 • ความซื่อสัตย์และความจริงใจในรูปแบบของการบริหารจัดการแผนงานธุรกิจออนไลน์ บริษัท ชัยโชติสำราญกิจซีซีเอส ฟูด จำกัด - Sm.3Chai Chotsamrankij

 • การให้บริการด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค - Suthisa Stalder

 • การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านคุณธรรมที่มีผลต่อความสำเร็จการนำนโยบายป้องกันยาเสพติดไปปฏิบัติในสถานศึกษา - Pakkarada Thiansombat

 • การสังเคราะห์แนวคิดคุณธรรมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ - Makara Ngor-surachet

 • คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง - Dr.Watthanachai  Suebsiribut

 • แนวทางการสร้างบันดาลใจและแรงจูงใจในการทำงาน​เพื่อก่อในเกิดความสุขในการทำงานในองค์กรธุรกิจ - Pisan Sahawatthanachai

 • คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน (จรรยาบรรณ) ของพนักงานธนาคาร - Dr.Patanapong  Prommasakha na sakonnakhon

 • คุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม - Dr.Wachiraporn  Pongwarattakul

 • ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย - Kruansiri  Prayong

 • วิธีปลูกฝังการสร้างจิตสาธารณะในสังคมไทย - Trippiya Bhuvatdejphong   

 • คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล - Dr.Suchitra Toemngam 

 • บทบาทที่พึงประสงค์ของผู้แทนพรรคการเมืองกับการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจังหวัดอุดรธานี - Narong Saenthep

 • เปรียบเทียบการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์กับอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งและการดำเนินงานด้านบริการลูกค้าอย่างมีคุณธรรม - Anittaya Petursson

 • ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของผู้ประกอบการสถาบันความงาม - Vaniya Rattanapetcho

 • รูปแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างมีคุณธรรม - Thanaphon Boonmalee

 • คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน - Dr.Tueanjai Khienchanaj

 • แนวทางการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - Krittipong Detsongjarus

 • พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธ สําหรับเด็กปฐมวัย - Nuttakul  Pataratanagun 

 • ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการพัฒนาการด้านจิตอาสาของข้าราชการตำรวจภูธ - Nattaparn Nakmalee

 • รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน - Phra Natthaphat Prommalun

 • จริยธรรมและการบำบัดปฏิบัติสุขภาพองค์รวม - Sandy Nualseeda Konzen

 • แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจประกันภัย - Chatchai Amartayakul

 • การปลูกฝังปัญญาและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ด้านสังคม - Sukanda Hongthai

 • ความสัมพันธ์ของจริยธรรมกับพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัย - Anage Ruampakdeekul

 • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมในบริษัทเอกชน - Apipratchaya Khonkhayan 

 • บทบาทของครูด้านผู้นำทางคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา - Phra Natthaphat Prommalun

 • ความรับผิดชอบด้านคุณธรรมต่อการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ - Trippiya Bhuvatdejphong

 • การพัฒนารูปแบบการสอนศีลธรรมเพื่อสร้างสังคมสันติสุขของวัดในประเทศไทย - Amornrat  Samathisudee

 • การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้นิทานคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กปฐมวัย - Pissamai Kotphan

 • รูปแบบการบริหารจัดการปัญหาทางวินัยในตนเองของผู้ต้องขังเรียนหนังสือหรือเข้าร่วมกิจกรรม - Manuschanok Nuntachai

 • แนวทางในการปลูกฝังคุณธรรมด้านจิตอาสา ของครูให้กับนักเรียน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก - Theetika Promchuay

 • การปลูกฝังปัญญาและความรู้ผ่านการศึกษาการแพทย์แผนไทย - Narada Kaewsup

 • การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของโรงเรียนขยายโอกาส - Phrakrupalad Saksitporsri

 • แนวทางการสร้างกลยุทธ์ ภายใต้กรอบคุณธรรมเพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้าพื้นเมือง - Anuchit Saeng-on

 • แนวทางการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ภายได้คุณธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการร้านอาหารฟิวชัน - Darunee Worasit

 • ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองชลบุรี - Sukanda Hongthai

 • การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐที่กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเชิงคุณธรรม - Sakson Supasaeng

 • คุณธรรมในการบริหารองค์กร โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - Sakul Kiatjeeravirat

 • ภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมของนักบริหารทรัพย์สิน - Sikarin Chuensomboon

 • การฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนของรัฐ เพื่อส่งเสริมปัญญาและความสุขของนักเรียนประถม - Rawadee Rattanaphet

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรในบริษัท - Nuttakul Patchayabun

 • การส่งเสริมจริยธรรมธุรกิจเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - Paphavarin Kirdkvamsuk

 • การปลูกฝังปัญญาและคุณธรรมในชุมชนผู้ประกอบการ SME เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน - Kittsopon Thaninsiriphitthaya

 • การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตภาคใต้ตอนล่าง - Chalermkiat  Nuanparn

 • การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยโดยใช้เพลงเด็กประกอบการเคลื่อนไหว - Pissamai Kotphan

 • Strategic Development of Volunteer Personnel the Buddhist Way - Radchadapan Itdhiwarakon

 • การพัฒนาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและหลักการดำรงชีวิต สำหรับทหารกองประจำการ - Narisa Selarit

 • การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมและพัฒนาบุคลากร - Tanthawat Meemuk

 • การศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน - Kanlayarat Kittikanlayanant

 • คุณลักษณะของผู้บริหารและลักษณะสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - Phuvanai Soonsatorn

 • การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพการปลูกผักโฮโดรโปนิกส์ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานี - Sethapat  Yothinavekin

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านทางสมาร์ทโฟน ของคนไทยในกรุงเทพมหานคร - Anittaya  Petursson

 • กระบวนการจัดการผลผลิตทางการเกษตร  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี - Saowanee Luckthongchai

 • ธรรมาภิบาลของพนีกงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสิงห์บุรี - Chukiat Rodwong

 

ผู้สนใจขอรับไฟล์งานวิจัยในหัวข้อใด กรุณาติดต่อ mail@ium-thai.org (ภาษาไทย) หรือ mail@ium-world.org (ภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อวิจัยที่ต้องการ พร้อมชื่อและวัตถุประสงค์ของผู้ขอ เฉพาะงานวิจัยที่ยังอยู่ในสัญญาอนุญาตให้เผยแพร่จะได้รับการจัดส่งตามคำขอ กรณีต้องการเผยแพร่งานวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญและเกี่ยวโยงกับคุณธรรม หรือขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการจากงานวิจัยที่นำเสนอโปรดติดต่อทางอีเมล์ดังกล่าว

bottom of page