top of page

​หลักสูตร

เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

ไม่ต้องเดินทางไกล ใช้ภาษาของผู้เรียน

press to zoom
เส้นทางสู่ความสำเร็จ
เส้นทางสู่ความสำเร็จ

ไม่ว่าสนใจเรียนสาขาวิชาใด จะมีคุณธรรมสอดแทรกอยู่เสมอ

press to zoom
เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

ไม่ต้องเดินทางไกล ใช้ภาษาของผู้เรียน

press to zoom
1/2
ทุกหลักสูตรของ International University of Morality

1. เน้นคุณธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวม

2. เน้นความรู้ทางวิชาการ

3. เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

หลักสูตรที่เปิดเป็นภาษาไทย  

 • ปริญญาตรีคุณธรรม

  • บริหารธุรกิจและสาธารณะ 

   • การจัดการทั่วไป

   • การบริหารสาธารณะ

   • การจัดการคุณภาพ

   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์

   • การตลาด

   • การจัดการสำนักงาน

 • ปริญญาตรีสำหรับผู้ขาดโอกาส

 • ปริญญาโทคุณธรรม 

  • บริหารธุรกิจและสาธารณะ 

   • การจัดการทั่วไป

   • การบริหารสาธารณะ

   • การจัดการคุณภาพ

   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์

   • การตลาด

   • การจัดการสำนักงาน

  • บริหารการศึกษา

  • บริหารศาสนสถาน

  • การสอนคุณธรรม

 • ปริญญาเอกคุณธรรม

  • บริหารธุรกิจ

  • บริหารสาธารณะ

  • บริหารการศึกษา

  • บริหารศาสนสถาน

  • การสอนคุณธรรม

  • (สาขาเพิ่มเติมตามความเชี่ยวชาญ)

bottom of page