​หลักสูตร

ทุกหลักสูตรของ International University of Morality

1. เน้นคุณธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวม

2. เน้นความรู้ทางวิชาการ

3. เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

หลักสูตรที่เปิดเป็นภาษาไทย  

 • ปริญญาตรีคุณธรรม

  • บริหารธุรกิจและสาธารณะ 

   • การจัดการทั่วไป

   • การบริหารสาธารณะ

   • การจัดการคุณภาพ

   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์

   • การตลาด

   • การจัดการสำนักงานและเลขานุการ

 • ปริญญาตรีสำหรับผู้ขาดโอกาส

 • ปริญญาโทคุณธรรม 

  • บริหารธุรกิจและสาธารณะ 

   • การจัดการทั่วไป

   • การบริหารสาธารณะ

   • การจัดการคุณภาพ

   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์

   • การตลาด

   • การจัดการสำนักงานและเลขานุการ

  • บริหารการศึกษา

  • บริหารศาสนสถาน

  • การสอนคุณธรรม

 • ปริญญาเอกคุณธรรม

  • บริหารธุรกิจ

  • บริหารสาธารณะ

  • บริหารการศึกษา

  • บริหารศาสนสถาน

  • การสอนคุณธรรม

© 2014-2021 by International University of Morality, inc.