top of page

​หลักสูตร

ทุกหลักสูตรของ International University of Interfaith Morality

1. เน้นคุณธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวม

2. เน้นความรู้ทางวิชาการ

3. ออนไลน์เท่านั้น

หลักสูตรที่เปิดเป็นภาษาไทย  

bottom of page