ข้อมูลทั่วไป

ตัวองค์กร


International University of Morality เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรทางศาสนา จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายแห่งมลรัฐฟลอริด้า มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศล ศาสนา การศึกษา และวิทยาศาสตร์ ทะเบียนองค์กรเลขที่ N14000007251

 

วัตถุประสงค์เฉพาะ


1. ผลิตบุคลากรด้านคุณธรรม 

2. ผลิตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 

3. เผยแพร่และปลูกฝังคุณธรรมให้กับพลเมืองโลก 

 

เป้าหมายการศึกษา


1. ผู้สำเร็จปริญญาตรี จะเผยแพร่คุณธรรมสู่สังคม มีความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน มีความสามารถในการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างอิสระ 

2. ผู้สำเร็จปริญญาโท จะเผยแพร่คุณธรรมสู่สังคม มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขประเด็นปัญหาด้านคุณธรรมระดับสูง  

3. ผู้สำเร็จปริญญาเอก นำเสนอความรู้หรือแนวทางใหม่ด้านคุณธรรมในสาขาวิชา  

 

เป้าหมายการดำนินงาน


1. เพื่อเผยแพร่หลักการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมสู่ระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม

2. เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ

 

สถานภาพทางกฎหมาย


International University of Morality มีสถานภาพเป็นสถาบันการศึกษาพิเศษ ตามกฎหมายมาตรา 1005.06(1)(f) และ 6E-5.001 แห่งมลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ข้อมูลเพิ่มเติมในสถานภาพและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อ The Commission for Independent Education, Department of Education, 325, West Gaines Street, Suite 1414, Tallahassee, FL 32399 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://app2.fldoe.org/publicapps/cie/religious.asp

 

ศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา


ผู้สำเร็จการศึกษาจาก International University of Morality มีศักดิ์และสิทธิ์อย่างถูกต้องทุกประการ ตามกฎหมายแห่งมลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา (โปรดตรวจสอบการยอมรับของแต่ละประเทศที่อาจแตกต่างกัน) 

ความเชื่อของมหาวิทยาลัย

ที่ International University of Morality เราเชื่อว่า

  1. คุณธรรมจะนำความสงบสุขต่อการอยู่ร่วมกัน

  2. ศักยภาพของผู้เรียนสามารถพัฒนาให้เต็มเปี่ยม

  3. ความคิดเห็นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม

พื้นฐานความคิด

เรานับถือในทุกความเชื่อ และข้อดีของทุกศาสนา หลักคิดของ International University of Morality ใช้แนวทางศาสนา ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ความมีเมตตา สงบสุข และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "คุณธรรม" เป็นกรอบของทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน

© 2014-2020 by International University of Morality, inc.