​หลักสูตร

คุณธรรมควบคู่วิชาการ 


ทุกหลักสูตรของ IUM  

1. เน้นคุณธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวม

2. เน้นความรู้ทางวิชาการ

3. เรียนได้จากสถานที่ของตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต

 

หลักสูตรที่เปิดเป็นภาษาไทย  

 • ปริญญาตรีคุณธรรม

  • บริหารธุรกิจและสาธารณะ 

   • (การจัดการทั่วไป)

   • (การบริหารสาธารณะ)

   • (การจัดการคุณภาพ)

   • (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

   • (การตลาด)

   • (การจัดการสำนักงานและเลขานุการ)

 • ปริญญาตรีสำหรับผู้ขาดโอกาส

 • ปริญญาโทคุณธรรม 

  • บริหารธุรกิจและสาธารณะ 

   • (การจัดการทั่วไป)

   • (การบริหารสาธารณะ)

   • (การจัดการคุณภาพ)

   • (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

   • (การตลาด)

   • (การจัดการสำนักงานและเลขานุการ)

  • บริหารการศึกษา

  • บริหารศาสนสถาน

  • การสอนคุณธรรม

 • ปริญญาเอกคุณธรรม

  • บริหารธุรกิจ

  • บริหารสาธารณะ

  • บริหารการศึกษา

  • บริหารศาสนสถาน

  • การสอนคุณธรรม

© 2014-2020 by International University of Morality, inc. 

เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

ไม่ต้องเดินทางไกล ใช้ภาษาของผู้เรียน