top of page

โปรดส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนก่อนการสอบวิชาแรก

หลักฐานการสมัคร (หลักสูตรภาษาไทย)

1. ไฟล์เอกสารแสดงตนปรากฏใบหน้าผู้สมัคร

 • สัญชาติอเมริกัน - Driver's license หรือหนังสือเดินทาง หรือเทียบเท่า

 • สัญชาติไทย - บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทาง

 • สัญชาติอื่น - หนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงตนที่ออกให้โดยรัฐบาล

 

2. ไฟล์เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา

 • สมัครปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ (สำหรับผู้ขาดโอกาส) - ไม่ต้องส่งวุฒิการศึกษา

 • สมัครปริญญาตรีหลักสูตรปกติ - ส่งประกาศนียบัตรจบการศึกษามัธยมปลาย ปวช. High School หรือเทียบเท่า

 • สมัครปริญญาโท - ส่งปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี 

 • สมัครปริญญาเอก - ส่งปริญญาบัตรระดับปริญญาโท

 • หากชื่อในวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับเอกสารแสดงตน ต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลด้วย

3. ไฟล์ภาพถ่ายของผู้สมัคร

 • ถ่ายครึ่งตัวด้วยกล้องหรือสมาร์ทโฟน เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่เกิน 6 เดือน

 • หากใบหน้าในภาพแตกต่างจากภาพในหลักฐานแสดงตน อันเกิดจากการศัลยกรรมตกแต่ง กรุณาส่งใบรับรองแพทย์เพิ่มเติม หรือส่งเอกสารแสดงตนที่ออกใหม่

4. กรณีเทียบโอน

 • สามารถดำเนินการได้โดยยื่นคำขอเทียบโอน หลังจากการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว

bottom of page