top of page

ปริญญาตรีสำหรับผู้ขาดโอกาส

ผู้ที่เรียนจบชั้นประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องการศึกษาปริญญาตรี โดยรับปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ เมื่อจบการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา โดยไม่ผูกโยงกับข้อบังคับทั่วไป

เป้าหมายของการศึกษา:

เพื่อเติมเต็มคุณธรรมและวิชาการให้ผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าเรียนปริญญาตรีตามปกติ

 
หลักสูตรที่เปิด:

ทุกหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิด 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จบการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย

2. ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็น

 

รายละเอียดหลักสูตร:

ตามปรากฎในหลักสูตรปริญญาตรีทุกประการ และจะได้รับปริญญาตรีกิตติมศักดิ์

bottom of page