top of page

งานวิจัย

 

  • การสำรวจข้อมูลแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย - ดร.อัญชลี มึมุข

  • การติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย - ดร.อัญชลี มีมุข

bottom of page