งานวิจัย

 

  • การสำรวจข้อมูลแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย - ดร.อัญชลี มึมุข

  • การติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย - ดร.อัญชลี มีมุข

© 2014-2021 by International University of Morality, inc.