top of page

วิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

วิชาที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในเร็วๆนี้

  • เศรษฐศาสตร์จุลภาค

  • การจัดการการเงิน

  • การจัดการกลุยทธ์

  • จิตอาสา

  • ศรัทธาและแรงบันดาลใจ

  • ปัญญา

  • การบัญชีการเงิน

  • การจัดการดำเนินงาน

bottom of page