top of page

​ปฏิทินการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศ ณ.วันที่ 1 มิถุนายน 2014

 

เปิดรับสมัครตลอดปี 2014

ขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร (หน้าหลักสูตร)

2. กรอกรายละเอียดใบสมัคร

3. ชำระค่าสมัคร

4. รอแจ้งผลการพิจารณา

5. หากผ่านการพิจารณา จะได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษา และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ

6. ทำการลงทะเบียนเรียน

7. เข้าเรียนตามตารางที่กำหนด หรือดู vdo บทเรียน

เปิดปิดภาคเรียน

ประกาศ ณ.วันที่ 1 มิถุนายน 2014

 

ภาคเรียนที่ 2/2014 

  • เปิดเรียนทุกต้นเดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2014

  • ปิดภาคเรียน 30 ตุลาคม 2014

 

ภาคเรียนพิเศษ

  • เปิดเรียนทุกต้นเดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2014

  • ปิดภาคเรียน 24 ธันวาคม 2014

 

กำหนดวันสอบ

 

เปิดสอบข้อเขียน

ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน
 

ต้องการสอบเดือนใด ให้ลงทะเบียนสอบภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น

การสอบสัมภาษณ์
 

กรุณาเปิดรับการเรียก Skype video call หลังจากวันสอบข้อเขียนภายใน 1 สัปดาห์

bottom of page