ความร่วมมือในประเทศไทย

International University of Morality ได้ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย ดังนี้

  1. มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาระบบเคือข่าย (FNED)

  2. มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (KSDWF)

  3. มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ (TYF)

  4. มูลนิธิช่วยภัยประชาชน (VRF)

  5. สมาคมสมาพันธ์ ข่าวอาสาไทย

เรายินดีร่วมมือกับองค์กรเพื่อสังคมในทุกประเทศ

สัญญลักษณ์ที่กำหนด

International University of Morality ได้กำหนดสัญญลักษณ์สำหรับใช้ในภูมิภาคนี้ ดังนี้

ตรา/โลโก้ที่เป็นทางการ

ครุยที่เป็นทางการ

ครุยที่ใช้ในความร่วมมือกับมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์

โปรดตรวจสอบกับ International University of Morality หากพบการใช้ตรา/โลโก้ หรือครุุยในลักษณะอื่น นอกเหนือจากการกำหนดที่เป็นทางการนี้

© 2014-2021 by International University of Morality, inc.