top of page

​ระบบการเรียน

education2.jpg
ระบบที่ใช้

International University of Interfaith Morality ใช้ระบบหน่วยกิต

ออนไลน์เต็มรูปแบบ

                                

ระยะเวลาในการศึกษา

ปริญญาโท- ขั้นต่ำ 1,620 ชั่วโมง 

ปริญญาเอก- ขั้นต่ำ 3,240 ชั่วโมง  

การวัดผลการเรียน

 

  • ส่งงานทางระบบหรือใช้อีเมล์

  • คณาจารย์จะตรวจสอบผลงานที่นำส่งก่อนประเมินผล

  • เกณฑ์การผ่าน ขั้นต่ำ 70%

เกณฑ์การจบการศึกษา

 

ผู้เรียนจะจบการศึกษาได้ ต่อเมื่อครบเงื่อนไขดังนี้ 

1. วัดผลผ่านทุกวิชาหรือขั้นตอนตามหลักสูตร

2. ยื่นคำขอจบการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษา

bottom of page