​ระบบการเรียน

ระบบที่ใช้

 

การเรียนที่ International University of Morality ใช้ระบบหน่วยกิต

ในแต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น 4 ภาคเรียน ได้แก่

 • ภาค 1 (มกราคม - มีนาคม)

 • ภาค 2 (เมษายน - มิถุนายน)

 • ภาค 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

 • ภาค 4 (ตุลาคม - ธันวาคม)

เนื่องจากเป็นการเรียนบทเรียนออนไลน์ ผู้เรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตลอดทั้งปี

โดยศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปที่ได้รับ ทำงานมอบหมายตามกำหนดของแต่ละวิชา 

และลงทะเบียนเข้าสอบออนไลน์ในบางวิชา โดยเปิดให้สอบประมาณสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 ของแต่ละเดือน 

                                

ระยะเวลาในการศึกษา

ปริญญาตรี- ขั้นต่ำ 5,400 ชั่วโมง (675 วัน)

ปริญญาโท- ขั้นต่ำ 1,620 ชั่วโมง (202.5 วัน)

ปริญญาเอก- ขั้นต่ำ 3,240 ชั่วโมง (405 วัน) 

 

 

อุปกรณ์ในการศึกษา


1. ผู้เรียนจะต้องมีการเชื่อมต่อกับ "อินเทอร์เน็ต" เพื่อดูบทเรียน

2. ผู้เรียนจะต้องมี "กล้องและหูฟัง" เพื่อเข้าพบกลุ่มหรือเข้าสอบในห้องออนไลน์

3. ผู้เรียนจะต้องทำงานมอบหมายด้วย "โปรแกรมสำนักงาน" เช่น Word, Excel, PowerPoint

4. ผู้เรียนจะต้องมีอุปกรณ์บันทึกวิดีโอ เช่น สมาร์ทโฟน หรือกล้องวิดีโอ เพื่อทำรายงานนำเสนอ

การวัดผลการเรียน

 

 • ทำงานมอบหมายส่งผ่านหน้าระบบ

 • สอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ออนไลน์

 • กรณีมีฝึกปฏิบัติ วัดผลโดยผู้ควบคุมการฝึก

 • เกณฑ์การผ่าน

  • ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 60%

  • ปริญญาโทและเอก ขั้นต่ำ 70%

 

เทียบโอน

 

ตามกฎหมายของมลรัฐ Florida ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้สูงสุด 75% ของหลักสูตร โดยใช้ผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ผลการสอบเทียบความรู้ และผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อน ซึ่งได้รับการยอมรับจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย การขอเทียบโอน กระทำได้โดยอัพโหลดทรานสคริปต์หรือหลักฐานเข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัย ให้พิจารณา

เกณฑ์การจบการศึกษา

 

ผู้เรียนจะจบการศึกษาจาก IUM ได้ ต่อเมื่อครบเงื่อนไขดังนี้ 

1. วัดผลผ่านทุกวิชาตามหลักสูตร

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยขั้นต่ำ ปริญญาตรี 2.00 ปริญญาโท 3.00 ปริญญาเอก 3.00

3. ยื่นคำขอจบการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษา

© 2014-2020 by International University of Morality, inc.