top of page

​ค่าเรียน

  • เรียน 40 วิชาๆละ $100* 

  • ลงทะเบียนภาคเรียนละ 5-7 วิชา

  • ชำระเป็นเงินบาทได้**

​ปริญญาตรี
​ปริญญาโท
  • เรียน 10 วิชาๆละ $100*   

  • ทำวิจัยหรือสัมมนา 5 ขั้นตอนๆละ $360*

  • ชำระเป็นเงินบาทได้**​

ปริญญาเอก
  • เรียน 10 วิชาๆละ $100*   

  • หรือทำวิจัยคุณธรรมแทนการเรียน

  • วิจัย 5 ขั้นตอนๆละ $1,000

  • ชำระเป็นเงินบาทได้**

*ผู้เรียนที่มีความจำเป็น สามารถขอรับทุนการศึกษา ส่วนลด 50% ทุกวิชา

**อัตราแลกเปลี่ยนวันต่อวัน

bottom of page