top of page

ส่งข้อสอบ

เงื่อนไขการส่งข้อสอบ

+ กรณีเป็นการสอบปรนัย ไม่ต้องกรอกหน้านี้

+ กรณีเป็นการสอบอัตนัย 

  1. หากเป็นคลิป ให้อัพโหลดไฟล์ไป Google Drive, Skydrive หรือ YouTube แล้วแจ้ง url ในการเปิดไฟล์งานในแบบฟอร์มด้านล่าง

  2. กรณีเป็นไฟล์ word ให้ส่งไฟล์โดยอัพโหลดในแบบฟอร์มด้านล่าง หากประสบปัญหา เปิดแบบฟอร์มไม่ได้ ให้อีเมล์ไปที่ mail@ium-thai.org พร้อมแจ้งชื่อและวิชาที่สอบด้วย

  3. ผู้เรียนจะต้องกรอกอีเมล์ที่เคยใช้ในการสมัครครั้งแรก

  4. เมื่อส่งคำตอบแล้ว จะมีอีเมล์ตอบรับไปถึงผู้เรียน โปรดหลีกเลี่ยงการส่งซ้ำ 

  5. หากไฟล์ที่ส่งมามีปัญหา ผู้ควบคุมการสอบจะแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยเร็ว

bottom of page