ปริญญากิตติมศักดิ์

 

IUM เปิดรับการเสนอชื่อบุคคล หรือสมัครด้วยตนเอง เพื่อให้ได้รับการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ อันได้แก่ บุคคลที่มีความเหมาะสมจะได้รับการเชิดชูเกียรติ ดำรงตนมีคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ทำคุณประโยชน์ให้สังคม เป็นผู้ประสบความสำเร็จโดดเด่น หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรม โดยจะพิจารณาประวัติการทำงาน การส่งเสริมคุณธรรม ความคิดริเริ่ม ความเป็นผู้นำ การบำเพ็ญตนต่อสาธารณะ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

IUM จะพิจารณาผู้เหมาะสมจากรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ ได้แก่ ลักษณะความสำเร็จด้านการทำงาน ชีวิต สังคม การเป็นผู้นำ การทำประโยชน์ รวมทั้งลักษณะอื่นที่ทรงคุณค่าต่อสังคม ควรแนบเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น จดหมายยืนยันประวัติ คำนิยมจากบุคคลแวดล้อม ข้อมูลติดต่อบุคคลอ้างอิงที่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบเท่าที่จะกระทำได้ คุณภาพของหลักฐานสนับสนุนจะมีส่วนสำคัญอย่างมาก เนื่องจากคณะกรรมการฯจะไม่สามารถหาข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่เพียงลำพังได้ ข้อมูลประกอบจึงถูกใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

 

สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • Morality Administration / การบริหาร

 • Morality Agricultural Administration / การบริหารเกษตร 

 • Morality Business Administration / บริหารธุรกิจ

 • Morality Business Education / ธุรกิจศึกษา

 • Morality Community Administration / บริหารชุมชน

 • Morality Counseling / การให้คำปรึกษาแนะแนว

 • Morality Education / การศึกษา

 • Morality Educational Administration / บริหารการศึกษา

 • Morality Fine Arts / ศิลป์บริสุทธิ์

 • Morality Governmental Administration / บริหารภาครัฐ

 • Morality Health Administration / บริหารสุขภาพ

 • Morality Health Education / สุขศึกษา

 • Morality Hotel Administration / บริหารโรงแรม

 • Morality Industrial Administration / บริหารอุตสาหกรรม

 • Morality Media Communications / การสื่อสารคุณธรรม

 • Morality Monastery Administration / บริหารศาสนสถาน

 • Morality Music / การดนตรี

 • Morality Public Administration / การบริหารสาธารณะ

 • Morality Religious Education / การศึกษาศาสนา

 • Morality Service Administration / การบริหารงานบริการ

 • Morality Social Works / ช่วยเหลือสังคม

 • Morality Sports Administration / บริหารกีฬา

 • Morality Sports Education / กีฬาศึกษา

 • Morality Theology / ศาสนาเทววิทยา

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นให้พิจารณา

 1. แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลขอรับการพิจารณา (คลิกที่นี่)

 2. หลักฐานแสดงตน เช่น หนังสือเดินทาง บัตรที่ออกโดยรัฐบาล

 3. หลักฐานประกอบที่เพียงพอ และ/หรือ บุคคลอ้างอิงที่เชื่อถือได้

วิธีการส่งหลักฐานให้พิจารณา ใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

 • ส่งทางอีเมล์ที่ mail@IUM-world.org

 • ส่งผ่านมูลนิธิที่มีข้อตกลงความร่วมมือ

 • คำเตือน - IUM ไม่มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเรี่ยราย หรือเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ เอกสารทั้งหมดต้องส่งตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม