top of page

ส่งงาน

เงื่อนไขการส่งงาน

1. กรณีส่งเป็นไฟล์ word หรือ pdf ให้ส่งไฟล์โดยอัพโหลดในแบบฟอร์มด้านล่าง หากงานที่จะส่งแต่ละชิ้นมีมากกว่าหนึ่งไฟล์ ขอให้ zip งานก่อนส่ง

2. กรณีส่งที่เป็นไฟล์คลิป ให้อัพโหลดไฟล์งานไป YouTube, Google Drive หรือ Skydrive แล้วแจ้ง url ในการเปิดไฟล์งานในแบบฟอร์มด้านล่าง

3. ผู้เรียนจะต้องกรอกอีเมล์ที่เคยใช้ในการสมัครครั้งแรก

4. ใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน ในการตรวจงาน และแจ้งผลห้ทราบทางอีเมล์

5. กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ส่งงานมอบหมายเท่านั้น หากจะสอบถามเรื่องอื่นๆ ให้ใช้แบบฟอร์มหน้าติดต่อ

    หากประสบปัญหา เปิดแบบฟอร์มไม่ได้ ให้อีเมล์ส่งไปที่ mail@ium-thai.org พร้อมแจ้งชื่อและวิชาหรือขั้นตอนที่ส่งด้วย

bottom of page