top of page

​ระบบการเรียน

ระบบที่ใช้

 

การเรียนที่ International University of Morality ใช้ระบบหน่วยกิต

เนื่องจากเป็นการเรียนบทเรียนออนไลน์ ผู้เรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตลอดทั้งปี

โดยศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปที่ได้รับ ทำงานมอบหมายตามกำหนดของแต่ละวิชา 

ลงทะเบียนเข้าสอบออนไลน์ในบางวิชา โดยเปิดให้สอบทุกเดือน ประมาณสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 ของแต่ละเดือน เป็นการสอบออนไลน์ 

                                

ระยะเวลาในการศึกษา

ปริญญาตรี- ขั้นต่ำ 5,400 ชั่วโมง 

ปริญญาโท- ขั้นต่ำ 1,620 ชั่วโมง 

ปริญญาเอก- ขั้นต่ำ 3,240 ชั่วโมง  

 

อุปกรณ์ในการศึกษา


1. ผู้เรียนจะต้องมีการเชื่อมต่อกับ "อินเทอร์เน็ต" เพื่อดูบทเรียน

2. ผู้เรียนจะต้องมี "กล้องและหูฟัง" เพื่อเข้าสอบในห้องออนไลน์

3. ผู้เรียนจะต้องทำงานมอบหมายด้วย "โปรแกรมสำนักงาน" เช่น Word, Excel, PowerPoint, Acrobat Pdf

4. ผู้เรียนจะต้องมีอุปกรณ์บันทึกวิดีโอ เช่น สมาร์ทโฟน หรือกล้องวิดีโอ เพื่อทำรายงานนำเสนอ

การวัดผลการเรียน

 

  • ทำงานมอบหมายส่งผ่านหน้าระบบ

  • สอบออนไลน์

  • เกณฑ์การผ่าน

    • ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 60%

    • ปริญญาโทและเอก ขั้นต่ำ 70%

 

เทียบโอน

 

ตามกฎหมายของมลรัฐ Florida ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้สูงสุด 75% ของหลักสูตร โดยใช้ผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ผลการสอบเทียบความรู้ และผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อน ซึ่งได้รับการยอมรับจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย การขอเทียบโอน กระทำได้โดยอัพโหลดทรานสคริปต์หรือหลักฐานเข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัย ให้พิจารณา

เกณฑ์การจบการศึกษา

 

ผู้เรียนจะจบการศึกษาได้ ต่อเมื่อครบเงื่อนไขดังนี้ 

1. วัดผลผ่านทุกวิชาตามหลักสูตร

2. ยื่นคำขอจบการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษา

bottom of page