top of page

บริจาค

ข้อมูลทางกฎหมาย

กรณีการรับบริจาคเป็นไปตามกฎหมาย Solicitation of Contributions Act, chapter 496 ซึ่งยกเว้นให้กับองค์กรศาสนาและสถานศึกษา มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ผู้บริจาคที่มีสัญชาติอเมริกัน สามารถนำใบรับเงินจาก IUM ไปหักลดหย่อนภาษีได้ (ตามสถานภาพ 501C3 ของ IUM)

bottom of page