สำนักงานใหญ่

International University of Morality

4000 Ponce de Leon Boulevard, Suite 470

Coral Gables, FL 33146

​Tel: 866-504-3334 (Business only, 9 am.-5 pm. CT.)

​Fax: 866-504-3334 (Business only)   

​mail@IUM-Thai.org (Students only)

ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน

Line ID: prakonrat2525
Line Tel: 0949249154

หรือฝากข้อความ

องค์กรความร่วมมือในประเทศไทย:

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่าย

  • ผศ.ดร.บุณเณศร์ อี่ชโรจน์

มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

  • Prof.ดร.อัญชลี มีมุข

มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์

  • ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

© 2014-2020 by International University of Morality, inc.