top of page

พิธีรับปริญญา

พิธีรับปริญญาจะจัดขึ้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมโรงแรม Rendezvous ประเทศสิงคโปร์

จะต้องรายงานตัววันที่ 1 ก.ค.2018 ณ.สถานที่พิธี ภายในเวลา 13.00 น.

ผู้จบการศึกษาที่ได้จองเข้าร่วมพิธีแล้ว กรุณาชำระเงินที่นี่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยด่วน ก่อนหมดสิทธิเข้าร่วมพิธี  

เงื่อนไขการจอง

 • เมื่อทำการจองและชำระเงินแล้ว ไม่เดินทาง หรือไม่เข้าร่วมพิธี จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้

 • ท่านที่เคยรับปริญญาบัตรไปแล้ว แต่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธี โปรดนำปริญญาที่เคยได้รับมาในวันพิธีและมอบให้เจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มงาน

 • รับจำนวนไม่เกิน 45 ท่าน 

ค่าดำเนินการและชุดครุย

 • ค่าดำเนินการพิธี US$200 สำหรับตัวผู้รับปริญญา (ไม่รวมครุย สามารถขอแบบตัวอย่างไปตัดเอง)

 • ค่าดำเนินการพิธี US$65 /คน สำหรับแขกที่เชิญ เช่น คนในครอบครัว ญาติ เพื่อน

 • ชุดครุย สามารถขอรูปตัวอย่างไปตัดเอง หรือขอคำแนะนำร้านตัดครุยจากเจ้าหน้าที่

 • ผู้เข้าร่วมพิธี รับผิดชอบค่าเดินทางและที่พักเอง

 • สั่งซื้อเข็มกลัด IUM หรือปกปริญญาเพิ่มเติม อันละ US$10 

 • กรณีให้ สนง. IUM ประเทศไทย จัดหาที่พัก ตั๋วเดินทาง และทัศนศึกษา 3 วัน 2 คืน มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

  • เดินทางเช้ามืดวันที่ 29 มิย.2018 จาก กทม. กลับ 1 กค.2018 ตอนเย็น

  • พักเดี่ยวเพิ่ม 30,000 บาท

  • พักห้องละ 2 คน เพิ่มคนละ 23,000 บาท

  • พักห้องละ 3 คน เพิ่มคนละ 21,000 บาท

หนังสือเดินทาง

 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง มิฉะนั้น ท่านจะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยสายการบิน 

 • ท่านไม่สามารถนำของเหลว เช่น แชมพู ครีม น้ำหอม ขนาดเกินกว่า 100 cc ขึ้นเครื่องได้ ยกเว้นบรรจุลงกระเป๋าสัมภาระฝากไปกับเคาน์เตอร์เช็คอิน

สถานที่พิธี

 • โรงแรม Rendezvous ตั้งอยู่เลขที่ 9 Bras Basah Road (ตัดกับถนน Orchard)

bottom of page