top of page

คณะที่ปรึกษา

Ven Robina Courtin

ลามะที่มีชื่อเสียง

Dr.Michele Evoy-Lane

ที่ปรึกษา​แคนาดา

Dr.Jarawee Hirunraks

ที่ปรึกษา​บังคลาเทศ

Dr.Anchalee Meemuk

ที่ปรึกษา​ราชอาณาจักรไทย

Mr.Mark Ronney

ที่ปรึกษา​สหรัฐอเมริกา

Dr.Adisorn Cheiu

ที่ปรึกษา​ราชอาณาจักรกัมพูชา

Dr.Liu Chin-Shen

ที่ปรึกษา​ไต้หวัน

Mr.Bounsing Khonevixam

ที่ปรึกษา​สาธารณรัฐประชาชนลาว

bottom of page