top of page

ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์

เป้าหมายของการศึกษา:

เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ทำงาน ได้เพิ่มเติมความรู้ในสายงาน เสริมด้วยคุณธรรมในการทำงานและดำเนินชีวิต สร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ โดยใช้เวลาในการเรียนที่เหมาะสมกับการทำงาน

 
หลักสูตรที่เปิด:
การบริหารธุรกิจและสาธารณะคุณธรรม (การจัดการทั่วไป)

Bachelor of Arts in Morality Business & Public Administration (General Management)

การบริหารธุรกิจและสาธารณะคุณธรรม (การจัดการคุณภาพ)

Bachelor of Arts in Morality Business & Public Administration (Quality Management)

การบริหารธุรกิจและสาธารณะคุณธรรม (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

Bachelor of Arts in Morality Business & Public Administration (Human Resource Management)

การบริหารธุรกิจและสาธารณะคุณธรรม (การจัดการสำนักงานและเลขานุการ)

Bachelor of Arts in Morality Business & Public Administration (Secretary & Office Management)

การบริหารธุรกิจและสาธารณะคุณธรรม (การตลาด)

Bachelor of Arts in Morality Business & Public Administration (Marketing)

การบริหารธุรกิจและสาธารณะคุณธรรม (การบริหารสาธารณะ)

Bachelor of Arts in Morality Business & Public Administration (Public Administration)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี 

 

หลักฐานการสมัคร:

1. ไฟล์บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทาง

2. ไฟล์หนังสือรับรองการทำงาน(รวมกันหลายใบจากหลายแห่งได้)

3. ไฟล์ประกาศนียบัตรจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

 

รายละเอียดหลักสูตร:

จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบประสบการณ์: 15 วิชา 45 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนเพิ่ม: 25 วิชา 75 หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษา: ประมาณ 12 เดือน

ภาษาที่ใช้: ภาษาไทย

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา: วิชาละ $50 (จากปกติ $100) และค่าเทียบประสบการณ์ $100 ตรวจดูอัตราแลกเปลี่ยน

การติวเนื้อหาวิชา: ในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มผู้เรียน สามารถร้องขอการส่งวิทยากรไปติวเนื้อหาวิชาได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความจำเป็น

โครงสร้างหลักสูตร:

  • ความรู้ทั่วไป         15 วิชา 45 หน่วยกิต (ได้รับการเทียบโอนทั้งหมด)

  • ความรู้คุณธรรม     10 วิชา 30 หน่วยกิต (เรียนเพิ่ม)

  • ความรู้บริหาร        10 วิชา 30 หน่วยกิต (เรียนเพิ่ม)

  • สาขาวิชาเฉพาะ     5 วิชา 15 หน่วยกิต (เรียนเพิ่ม)

คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน: ครั้งแรกชำระค่าเทียบประสบการณ์ + ลงทะเบียนเรียน 2 วิชา หลังจากนั้น ลงทะเบียนเรียน เดือนละ 2 วิชา

 

สอบถามเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดหลักสูตรภาษาไทย

bottom of page