top of page

ส่งงานมอบหมาย

เงื่อนไขการส่งงาน

1. กรณีที่เป็นไฟล์คลิป ให้อัพโหลดไฟล์งานไป YouTube, Google Drive หรือ Skydrive แล้วแจ้ง url ในการเปิดไฟล์งานในแบบฟอร์มด้านล่าง

2. กรณีเป็นไฟล์ word หรือ pdf ให้ส่งไฟล์โดยอัพโหลดในแบบฟอร์มด้านล่าง หากงานที่จะส่งแต่ละชิ้นมีมากกว่าหนึ่งไฟล์ ขอให้ zip งานก่อนส่ง

3. ผู้เรียนจะต้องกรอกอีเมล์ที่เคยใช้ในการสมัครครั้งแรก

4. เมื่อส่งงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้ว จะมีอีเมล์ตอบรับไปถึงผู้เรียน โปรดหลีกเลี่ยงการส่งงานชิ้นเดียวกันซ้ำ เนื้องจากจะทำให้การตรวจล่าช้าออกไป

5. หากผู้เรียนไม่ได้รับอีเมล์ตอบรับหลังจากการส่งงาน ขอให้ตรวจสอบในกล่อง spam หรือแจ้งปัญหาในหน้าติดต่อ

6. หากไฟล์ที่ได้รับไม่สมบูรณ์ จะแจ้งให้ผู้เรียนส่งใหม่

7. ใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน ในการตรวจงาน และแจ้งผลในหน้าระบบ

8. กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ส่งงานมอบหมายเท่านั้น หากจะสอบถามเรื่องอื่นๆ ให้ใช้แบบฟอร์มหน้าติดต่อ

    หากประสบปัญหา เปิดแบบฟอร์มไม่ได้ ให้อีเมล์ส่งไปที่ mail@ium-thai.org พร้อมแจ้งชื่อและวิชาที่ส่งด้วย

bottom of page