top of page

คุณธรรมเริ่มต้นที่นี่...

1. กรอกข้อความที่เป็นจริง

2. ส่งหลักฐานที่เป็นจริง

3. เรียนเพื่อได้ความรู้

4. นำความรู้ที่ได้พัฒนาตนเองและผู้อื่น

 

 

 

 

คุณธรรมจากไป...

1. กรอกแบบฟอร์มเพื่อแกล้ง

2. ส่งหลักฐานปลอม

3. ไม่เรียนแต่ก่อกวน

4. ไม่พัฒนาตนเอง แล้วยังบั่นทอนผู้อื่น

bottom of page