top of page

คำแนะนำในการสมัคร

  1. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและเป็นจริง

  2. แนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน

  3. ใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์หรือหลักฐานไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา

  4. ใบสมัครที่กรอกอีเมล์ที่ส่งไม่ถึงหรือถูกตีกลับ จะไม่ได้รับการพิจารณา

  5. IUM ใช้เวลาในการพิจารณาใบสมัครไม่เกิน 5 วันทำการ

  6. ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับอีเมล์ตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย พร้อมคำแนะนำในการลงทะเบียน จึงจะเริ่มขั้นตอนต่อไปได้

  7. หากติดขัดหรือพบปัญหา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

bottom of page