top of page

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนไทย

คนสูงวัยใส่ใจลูกหลาน ณ. อำเภอเมือง ระยอง

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2015 IUM ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย Hon.Prof.Dr.อัญชลี มีมุข และคุณปราณี ใจช่วย ได้จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณะ ประโยชน์เพื่อคุณธรรม "คนสูงวัยใส่ใจลูกหลาน" ณ.สถานีวิทยุเกาะลอย อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยแม้จะต่างวัย ก็ให้ยึดถือคุณธรรมในใจ

ขอบคุณคุณปราณี ใจช่วย ที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ

คุณปราณี ใจช่วย

เจ้าของสถานีวิทยุชุมชน จ.ระยอง

ผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

คุณปราณี ใจช่วย ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารสาธารณะคุณธรรม จาก IUM ในฐานะเจ้าของสถานีวิทยุ 3 สถานี ในจังหวัดระยอง ที่สนับสนุนให้สอดแทรกประเด็นคุณธรรมในรายการวิทยุต่างๆ ที่กระจายเสียงสู่ชาวระยอง มาอย่างต่อเนื่อง

bottom of page