กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนไทย

อบรมคุณธรรม ณ. อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2015 IUM ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ได้จัดอบรมคุณธรรมให้กับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอโพนทอง หัวข้อ "ความรัก ความเอื้ออาทร ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ" ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม และพระครูบูรพาธรรมบัณฑิต เป็นวิทยากร

 

ขอขอบคุณคุณวาสนา ทิพย์สุวรรณ ประธานบริษัท ดรีม ทีม เน็ตเวิร์ค จำกัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้

 

อบรมคุณธรรม ณ. อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2015 IUM ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ได้จัดอบรมคุณธรรมให้กับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอโพนทอง หัวข้อ "ความรัก ความเอื้ออาทร ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ" ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม และพระครูบูรพาธรรมบัณฑิต เป็นวิทยากร

 

ขอขอบคุณคุณวาสนา ทิพย์สุวรรณ ประธานบริษัท ดรีม ทีม เน็ตเวิร์ค จำกัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้

 

คุณวาสนา ทิพย์สุวรรณ ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจคุณธรรม โดยการเสนอชื่อของคุณมาลี วัชโรทัย ประธานมูลนิธิภูมิไทย ทั้งนี้ คุณวาสนา เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีในธุรกิจรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่เธอเป็นผู้ผลิตมากกว่าสิบรายการ ล้วนสอดแทรกคุณธรรมสู่คนในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เธอยังจัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จำนวนมากมาโดยตลอด

อบรมคุณธรรม ณ. อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2015 IUM ร่วมกับ บจก.ไทเซอร์ และคุณเสกสรรค์ โพธิ์กิ่ง ได้จัดอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายโยธิน บุญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรประกอบด้วยขรรชัย ธานีวรรณ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง) สิรินาฏ ตรีวรเวทย์ และนิรินทร์ ท้าวแสง ขอขอบคุณคุณเสกสรรค์ โพธิ์กิ่ง ที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้

 

คุณเสกสรรค์ โพธิ์กิ่ง

ประธานกรรมการบริษัท เอส แอล อาร์ รีไซเคิล ประเทศไทย จำกัด

ผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

คุณเสกสรรค์ โพธิ์กิ่ง ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจคุณธรรม จาก Dr.Colin Walsh ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณธรรม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง

© 2014-2020 by International University of Morality, inc.