top of page

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนไทย

ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพุฒาจารย์

IUM ได้ถวายปริญญาเอกกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาพุทธศาสตร์คุณธรรม และสาขาการบริหารวัดและศาสนสถานคุณธรรม แด่สมเด็จพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2015 ด้วยท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้ประกอบศาสนกิจเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงกับสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน และบริหารงานวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จนมีความเป็นปึกแผ่นด้านการเผยแพร่ศาสนา รวมถึงศิลปวัฒนธรรมอันดี จนเป็นที่ประจักษ์กับผู้คนทั่วไป สมควรแก่การเชิดชูเกียรติ

bottom of page