กิ จ ก ร ร ม ใ น ชุ ม ช น ไ ท ย

อบรมคุณธรรม ณ. อำเภอตากฟ้า นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2014 IUM ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย Hon.Prof.Dr.อัญชลี มีมุข และคุณวันเพ็ญ มีมุข ได้จัดอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนและชาวบ้าน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  ณ.วัดไตรคีรีวราราม อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอตากฟ้า เป็นประธานในการอบรม ขอขอบคุณคุณวันเพ็ญ มีมุข ที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้

 

ขอขอบคุณ

คุณวันเพ็ญ มีมุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ และยังดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

© 2014-2020 by International University of Morality, inc.