top of page

กิ จ ก ร ร ม ใ น ชุ ม ช น ไ ท ย

นายอำเภอสอนคุณธรรม

นายอำเภอสอนคุณธรรม

ผู้รับการอบรม

ผู้รับการอบรม

ข้าราชการผู้ใหญ่ในพื้นที่

ข้าราชการผู้ใหญ่ในพื้นที่

นักเรียนรับการอบรม

นักเรียนรับการอบรม

นักเรียนที่เข้ารับการอบรม

นักเรียนที่เข้ารับการอบรม

คุณวันเพ็ญ มีมุข มอบวุฒิบัตรผู้อบรม

คุณวันเพ็ญ มีมุข มอบวุฒิบัตรผู้อบรม

คุณวันเพ็ญ มีมุข ได้รับเชิดชูเกียรติ

คุณวันเพ็ญ มีมุข ได้รับเชิดชูเกียรติ

อบรมคุณธรรม ณ. อำเภอตากฟ้า นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2014 IUM ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย Hon.Prof.Dr.อัญชลี มีมุข และคุณวันเพ็ญ มีมุข ได้จัดอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนและชาวบ้าน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  ณ.วัดไตรคีรีวราราม อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอตากฟ้า เป็นประธานในการอบรม ขอขอบคุณคุณวันเพ็ญ มีมุข ที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้

 

ขอขอบคุณ

คุณวันเพ็ญ มีมุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ และยังดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

bottom of page